ประกาศวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

เรื่อง  การลบบทความที่ขาดการติดต่อนานเกิน ๖ เดือน

------------------------------------------

เพื่อให้การจัดทำวารสารเกษตรพระจอมเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ   วารสารเกษตรพระจอมเกล้าจึงขอประกาศให้ทราบว่า หากบทความใดขาดการติดต่อนานเกิน ๖ เดือน วารสารจะขอลบบทความดังกล่าวออกจากระบบ ThaiJo

ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

1 พฤษภาคม 2564