ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

       ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) ครั้งที่ 2 เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

โดยวารสารเกษตรพระจอมเกล้าได้ถูกปรับจากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1

 

**ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

**ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร

    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

                                                              บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า