กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของลักษณะทางสัณฐานของ hairy root เริ่มต้น อัตราการให้อากาศ และระยะเวลา การกวนอาหารต่อการเพาะเลี้ยง hairy root เจตมูลเพลิงแดง ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบ stirred tank Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy