[1]
พงศ์สุวรรณ ธ. และ เจริญพรนิพัทธ อ. 2021. สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39, 4 (ธ.ค. 2021), 301–312.