[1]
รวยบุญส่ง พ., อินทร์บุญช่วย ธ. , ทองจู ช. , ร่มแก้ว จ. และ เกิดชนะ ช. 2022. ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 40, 1 (พ.ค. 2022), 76–84.