(1)
รวยบุญส่ง พ.; อินทร์บุญช่วย ธ. .; ทองจู ช. .; ร่มแก้ว จ. .; เกิดชนะ ช. ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย. King Mongkut’s Agr. J. 2022, 40, 76-84.