อินยอด ธ. .; อัมพรายน์ ก. .; เติมอารมย์ ธ. .; กอนี ช.; ตั้งบวรธรรมา ป. .; พุกนิล ร. . ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ฺBankok, Thailand, v. 39, n. 4, p. 282–291, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/249395. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.