พงศ์สุวรรณ ธ.; เจริญพรนิพัทธ อ. . สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ฺBankok, Thailand, v. 39, n. 4, p. 301–312, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/251936. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.