รวยบุญส่ง พ.; อินทร์บุญช่วย ธ. .; ทองจู ช. .; ร่มแก้ว จ. .; เกิดชนะ ช. ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ฺBankok, Thailand, v. 40, n. 1, p. 76–84, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/252111. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.