ชมภู จำเนียร, อุยะตุง สุนิสา, ไกรพุฒ ธนพงศ์, และ บุญเรืองรอด ราตรี. 2021. “ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 39 (4). ฺBankok, Thailand:264-73. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/248256.