อินยอด ธนภักษ์, อัมพรายน์ กนกอร, เติมอารมย์ ธนภัทร, กอนี ชาตรี, ตั้งบวรธรรมา ปวริศ, และ พุกนิล รสสุคนธ์. 2021. “ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 39 (4). ฺBankok, Thailand:282-91. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/249395.