พงศ์สุวรรณ ธันยพร, และ เจริญพรนิพัทธ อนัญญา. 2021. “สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 39 (4). ฺBankok, Thailand:301-12. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/251936.