รวยบุญส่ง พีรณัฐ, อินทร์บุญช่วย ธวัชชัย, ทองจู ชัยสิทธิ์, ร่มแก้ว จุฑามาศ, และ เกิดชนะ ชนิดา. 2022. “ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 40 (1). ฺBankok, Thailand:76-84. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/252111.