[1]
รวยบุญส่ง พ., อินทร์บุญช่วย ธ. ., ทองจู ช. ., ร่มแก้ว จ. ., และ เกิดชนะ ช., “ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย”, King Mongkut’s Agr. J., ปี 40, ฉบับที่ 1, น. 76–84, พ.ค. 2022.