ชมภู จ., อุยะตุง ส. ., ไกรพุฒ ธ. ., และ บุญเรืองรอด ร. . “ปริมาณสารพฤกษเคมี และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเศส”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 264-73, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/248256.