อินยอด ธ. ., อัมพรายน์ ก. ., เติมอารมย์ ธ. ., กอนี ช., ตั้งบวรธรรมา ป. ., และ พุกนิล ร. . “ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 282-91, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/249395.