พงศ์สุวรรณ ธ., และ เจริญพรนิพัทธ อ. . “สัดส่วนของสัตว์น้ำเป้าหมายและสัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือประมง ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 301-12, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/251936.