รวยบุญส่ง พ., อินทร์บุญช่วย ธ. ., ทองจู ช. ., ร่มแก้ว จ. ., และ เกิดชนะ ช. “ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย”. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปี 40, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, น. 76-84, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/252111.