[1]
พรหมณี พ., คุณีพงษ์ อ. and ชายครอง ม. 2021. การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. APHEIT Journal (SCIENCE and Technology). 10, 2 (Dec. 2021), 40–50.