(1)
พรหมณี พ.; คุณีพงษ์ อ. .; ชายครอง ม. . การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. apheitoffice_science 2021, 10, 40-50.