พรหมณี พ., คุณีพงษ์ อ. ., & ชายครอง ม. . (2021). การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. APHEIT Journal (SCIENCE and Technology), 10(2), 40–50. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319