พรหมณี พ.; คุณีพงษ์ อ. .; ชายครอง ม. . การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. APHEIT Journal (SCIENCE and Technology), [S. l.], v. 10, n. 2, p. 40–50, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319. Acesso em: 30 jun. 2022.