พรหมณี พัฒนา, คุณีพงษ์ อภิชัย, and ชายครอง มาโนชญ์. 2021. “การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. APHEIT Journal (SCIENCE and Technology) 10 (2):40-50. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319.