พรหมณี พ., คุณีพงษ์ อ. . and ชายครอง ม. . (2021) “การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, APHEIT Journal (SCIENCE and Technology), 10(2), pp. 40–50. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319 (Accessed: 30 June 2022).