[1]
พรหมณี พ., คุณีพงษ์ อ. ., and ชายครอง ม. ., “การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, apheitoffice_science, vol. 10, no. 2, pp. 40–50, Dec. 2021.