พรหมณี พ., คุณีพงษ์ อ. ., and ชายครอง ม. . “การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. APHEIT Journal (SCIENCE and Technology), vol. 10, no. 2, Dec. 2021, pp. 40-50, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319.