พรหมณี พัฒนา, คุณีพงษ์ อภิชัย, and ชายครอง มาโนชญ์. “การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. APHEIT Journal (SCIENCE and Technology) 10, no. 2 (December 29, 2021): 40–50. Accessed June 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319.