1.
พรหมณี พ, คุณีพงษ์ อ, ชายครอง ม. การพัฒนารูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. apheitoffice_science [Internet]. 2021 Dec. 29 [cited 2022 Jun. 30];10(2):40-5. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/253319