(1)
สอนผา ว. .; หาระโคตร พ. .; จงรั้งกลาง ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2021, 2, 28-40.