สอนผา ว. .; หาระโคตร พ. .; จงรั้งกลาง ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 28–40, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/article/view/250967. Acesso em: 22 พ.ค. 2022.