สอนผา วัชชิระ, หาระโคตร พรทิพย์พา, และ จงรั้งกลาง ณกรณ์. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง”. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2):28-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/article/view/250967.