[1]
สอนผา ว. ., หาระโคตร พ. ., และ จงรั้งกลาง ณ., “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง”, วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 28–40, ส.ค. 2021.