สอนผา ว. ., หาระโคตร พ. ., และ จงรั้งกลาง ณ. “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และ SCMR ของอ้อยพันธุ์ที่แตกต่างกันในช่วง ระยะย่างปล้อง”. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 28-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/article/view/250967.