[1]
ใจอารีย์ พ. และ เสนาสุ ก. 2017. อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 49–64.