[1]
นิยมทรัพย์ น. และ ศิริธัญญารัตน์ จ. 2017. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 129–144.