[1]
ภักดี ณ., วงษ์นาม ไ. และ อนุศาสนนันท์ ส. 2017. ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกลุ่มพหุ. จันทรเกษมสาร. 23, 45 (ธ.ค. 2017), 145–160.