[1]
ธีรานุพัฒนา ช. และ เสนาสุ ก. 2021. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: บทบาทของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้แตกต่างกันในฐานะตัวแปรกำกับ. จันทรเกษมสาร. 27, 2 (ธ.ค. 2021), 259–278.