[1]
กุณวงศ์โ. 1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใช้บริการสวนสนุก ในประเทศไทย. จันทรเกษมสาร. 19, 37 (1), 57 - 66.