[1]
มิ่งประเสริฐอ. 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. จันทรเกษมสาร. 19, 37 (1), 67 - 74.