[1]
จักรน้ำอ่างอ. และ รอดพึ่งครุฑส. 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. จันทรเกษมสาร. 19, 37 (1), 75 - 84.