[1]
โห้ลำยองฐ. 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ. จันทรเกษมสาร. 19, 37 (1), 125 - 133.