[1]
พลอยขาวส. 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. จันทรเกษมสาร. 19, 37 (1), 135 - 145.