[1]
มงคลการุณย์ก., สิทธิอมรพ. และ สภาสุวรรณกุลป. 1. รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล. จันทรเกษมสาร. 19, 37 (1), 147 - 156.