[1]
ลัภโนปกรณ์ก. และ พสุนนท์ป. 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. จันทรเกษมสาร. 20, 38 (1), 133 - 142.