[1]
พวงกำหยาดช. 1. การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1. จันทรเกษมสาร. 23, 44 (1), 49-63.