[1]
ชื่นชมร. 1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2. จันทรเกษมสาร. 23, 44 (1), 97-112.