(1)
วิชัยดิษฐ์ ว. การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม. chandrakasemsarn 2017, 23, 17-32.