(1)
ใจอารีย์ พ.; เสนาสุ ก. อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย. chandrakasemsarn 2017, 23, 49-64.