(1)
นิยมทรัพย์ น.; ศิริธัญญารัตน์ จ. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ. chandrakasemsarn 2017, 23, 129-144.