(1)
ภักดี ณ.; วงษ์นาม ไ.; อนุศาสนนันท์ ส. ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถามของแบบทดสอบพหุมิติให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ วิธีทดสอบวอลด์ และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกลุ่มพหุ. chandrakasemsarn 2017, 23, 145-160.